New

Heavy Duty

LT

Medium Duty

CV
MV

Severe Duty

HX
HV